Medijų ir informacinio raštingumo projektas

2015/04/15

 

Projekto aktualumas

 Per įvairias medijas ir kitus informacijos kanalus mus pasiekia vis didesni informacijos srautai, todėl gebėjimas rasti, suvokti ir kritiškai vertinti bei panaudoti informaciją, taip pat ir išreiškiant save, yra vieni svarbiausių XXI amžiaus žmogaus gebėjimų. Vaikai ir jaunimas daugiausia susiduria su naujosiomis medijomis, tačiau dažniausiai jie stokoja gebėjimų savarankiškai ir kritiškai analizuoti tai, kas juos pasiekia įvairias kanalais.

Projekto tikslai

Projektu siekiama sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą, ir pagrindą tolesniam Lietuvos ir Baltijos šalių bendradarbiavimui su Šiaurės šalimis vystant medijų ir informacinio raštingumo ugdymą platesniu mastu.Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje inicijuotu projektu siekama sukurti platformą Lietuvos suinteresuotųjų šalių ir Šiaurės šalių partnerių dialogui ir bendradarbiavimui, o platesniu mastu – plėtoti tokias šiaurietiškas vertybes kaip atviros visuomenės svarba, pagarba ir tolerantiškų, kritiškai mąstančių ir atsakingų piliečių ugdymas.

Projekto metu bus sukurta medijų ir informacinio raštingumo ugdymo (toliau – MIR) informacinė platforma, parengta MIR ugdymo metodinė medžiaga pedagogams, regionuose organizuojami šia tema renginiai ir mokymai mokyklų komandoms, ieškoma integracijos į 9–12 (o vėliau – ir pradinių) klasių dalykų turinį galimybių.
Ilgalaikėje perspektyvoje projektas sudarys sąlygas integruoti medijų ir informacinį raštingumą į ugdymo turinį, inicijuos šios srities veiklas ir projektus mokyklose.

Konferencijos ir seminarai

Įvadinės medijų ir informacinio raštingumo ugdymo konferencijos vyks 2015 m. balandžio 17 d. Vilniuje („Pirklių klubas“, Gedimino pr. 35), 20 d. – Klaipėdoje (Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija, Statybininkų pr. 7) ir 21 d. – Šiauliuose (Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188).

Kiekviena atrinkta mokyklos komanda iš viso dalyvaus dviejuose renginiuose: įvadinėje konferencijoje balandžio mėnesį ir seminare, kuris vyks regionuose pasirinktinai birželio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Į projektą atrinktų mokyklų sąrašas.

Įvadinės konferencijos dalyviai susipažins su medijų ir informacinio raštingumo tematika, aktualumu. Bus pristatytas Ugdymo plėtotės centro ir Šiaurės ministrų tarybos projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“, rengiama metodinė priemonė. Mokyklų komandos praktiškai išbandys keletą medijų ir informacinio raštingumo ugdymo veiklų ir diskutuos apie jų integravimo į ugdymo turinį galimybes. Po įvadinės konferencijos mokyklos komanda išbandys metodinę priemonę su mokiniais. Seminare mokyklų komandos dalysis patirtimi, kaip joms sekėsi, kokių sunkumų iškilo, ką būtų galima tobulinti. Renginių tikslas – pasirengti integruoti medijų ir informacinį raštingumą į ugdymo turinį.

Projekto uždaviniai

  • Viešosios nuomonės uždavinys: aktualizuoti medijų ir informacinio raštingumo sampratą tarp mokytojų ir kitų švietimo suinteresuotųjų šalių.
  • MIR sklaidos uždavinys: sutelkti įvairias Lietuvoje jau vykdomas ir būsimas su MIR susijusias veiklas bei medžiagą ir papildyti tai Šiaurės šalyse pasiteisinusiomis MIR ugdymo formomis.
  • Ugdymo turinio atnaujinimo uždavinys: švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose įtvirtinti MIR, pasiremiant Šiaurės šalių patirtimi.
  • Kvalifikacijos kėlimo uždavinys: lavinti mokytojų ir kitų švietimo sistemos dalyvių MIR kompetencijas, reikalingas mokinių MIR ugdymui.

Projekto partneriai

Projektą inicijavo Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Projektą vykdo Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo ir mokslo ministerija.

Apie projektą žiniasklaidoje:

Medijų ir informacinis raštingumas, portalas „Žinau viską“, 2014 m. gruodžio 13 d.
„Mokykla 2014“: švietimo inovacijos, medijų raštingumas ir mokykla be sienų, portalas „Veidas“, 2014 m. lapkričio 21 d.
„Svarbiau su vaikais kalbėtis apie saugų internetą nei apie gandrus“, portalas „15min“, 2014 m. rugsėjo 17 d.
Mokytojo vaidmuo kuriant saugesnį internetą mokykloje, www.pedagogas.lt.

Daugiau informacijos apie medijų raštingumo ugdymą Šiaurės šalyse

Medijų ir informacinio raštingumo Šiaurės šalyse apžvalga
NORDICOM duomenų bazė
NORDICOM el. leidinių duomenų bazė

Siūlome susipažinti su projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ metodine medžiaga. Metodinėje medžiagoje pateikiama medijų ir informacinio raštingumo samprata, aktualumas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo uždaviniai ir tikslai, integracijos į ugdymo turinį ir mokyklos gyvenimą galimybės, pamokų planai. Metodinė medžiaga skirta ugdyti moksleivių medijų (kino, radijo, TV, reklamos, interneto, žiniasklaidos ir kt.) ir informacijos kritiško vertinimo, atrinkimo ir panaudojimo asmeniniais ir mokymosi tikslais įgūdžius.

Kviečiame sekti projekto naujienas Ugdymo plėtotės centro Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo skiltyje.