Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa

2019/01/01

Paraiškų teikimo gairės Lietuvai

Šiaurės ministrų tarybos paramos programai, pagal kurią finansuojamos NVO Baltijos jūros regione (Rėmimo programa Baltijos jūros regiono nevyriausybinėms organizacijoms), skirtas 5 milijonų Danijos kronų (per 650 tūkst. eurų) metinis biudžetas.

Iš jų 1 milijonas Danijos kronų (apie 130 tūkst. eurų) skirtas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo projektams Lietuvojs, Latvijoje ir Estijoje. Tai – Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa. Pagal šią programą Baltijos šalių NVO kviečiamos teikti paraiškas dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų finansavimo.

Paraiškos pildymas internetu (anglų k.)

Paraiškų terminas ir reikalavimai

Baltijos šalių NVO kviečiamos teikti paraiškas internetu dėl bendros veiklos projektų, kurie būtų įgyvendinti 2019-2020 m., finansavimo pagal Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą.

Pagal šią programą „NVO“ („nevyriausybinės organizacijos“) suprantamos kaip nesiekiančios pelno pilietinės organizacijos, kurių nekontroliuoja (ir nėra jų steigėjos) nei valstybės įstaigos, nei privačios verslo įmonės; jų struktūra yra atvira ir organizuota pagal demokratijos principus.

Projektuose pagal Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą turi dalyvauti partneriai iš 3 ar daugiau šalių iš Šiaurės – Baltijos šalių regiono (įskaitant ir paraišką teikiančios organizacijos šalį), iš kurių bent vienas partneris yra iš Šiaurės šalių, ir bent vienas partneris iš Estijos, Latvijos ar Lietuvos. Palankiai bus vertinamos paraiškos, kuriose nurodyti daugiau nei trys partneriai.

Projekte turi būti numatytas Baltijos valstybių NVO institucinių gebėjimų stiprinimas, dalijimasis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės šalių partneriais, rezultatų viešinimas visuomenėje, aktyviai įtraukiant žiniasklaidos priemones. Planuojant projektinę veiklą būtina atsižvelgti, kad projektas turėtų padėti stiprinti lyčių lygybę, numatant abiejų lyčių dalyvavimą įgyvendinant projektą, dalijantis atsakomybe ir pan. Projektuose turi atsispindėti vaikų ir jaunimo interesai ir požiūriai.

Projekto teikėjas turi aiškiai apibūdinti projekto tikslus ir kaip planuoja juos įgyvendinti. Tikslai turi sutapti su tais, kurie nurodyti Šiaurės ministrų tarybos bendradarbiavimo su Estija, Latvija ir Lietuva gairėse.

Projektui skirtomis lėšomis negalima finansuoti organizacijos kasdieninės veiklos ar administracinių išlaidų, nesusijusių su projektu, taip pat negalima finansuoti kitų organizacijų projektų. Finansinė parama yra teikiama bendrų naujų iniciatyvų, kurios gyvuos net ir pasibaigus projektui, įgyvendinimui.

Šiais pinigais negalima finansuoti infrastruktūrinių projektų, t.y. įsigyti informacinių technologijų įrangos ar padengti statybos, patalpų įsigijimo išlaidų.

Paraiškos teikėjai turi aiškiai nurodyti projekto trukmę, taip pat paaiškinti, ar vyko bendradarbiavimas tarp partnerių organizacijų ir ar planuojamas tolimesnis bendradarbiavimas (ilgiau nei vieneriems metams). Nors Šiaurės ministrų taryba finansuoja projektus, kurie trunka vienerius metus, tačiau palankaus sprendimo priėmimui įtakos turi pateikti argumentai, kad teikiamas bendras projektas yra ilgalaikio bendradarbiavimo įrodymas.

Veiklos sritys, kurioms teikiama pirmenybė

Lietuvoje pirmenybė bus teikiama projektams pagal šią prioritetinę temą:

Darnus vystymasis / Jungtinių Tautų Darbotvarkės 2030 darnaus vystymosi tikslai: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Galutinį sprendimą dėl rėmimo lemia bendra paraiškos kokybė, todėl projektai, net jei jie ir numato veiklą ne iš prioritetinių sričių, taip pat gali būti priimti svarstymui.

Ruošiant projektų pasiūlymus remtis Šiaurės šalių darnaus vystymosi strategija bei Darnaus vystymosi nacionalinėmis strategijomis pareiškėjo šalyje.

Finansavimas

Parama gali būti nuo 30 tūkst. iki 100 tūkst. Danijos kronų (nuo 4 iki 13 tūkst. eurų). Dalinio finansavimo (ko-finansavimo)* nurodymas turi įtakos atrenkant remtinus projektus.

*Dalinis finansavimas gali būti tik piniginėmis lėšomis, kurias įneša arba pats pareiškėjas arba jos patenka iš kitų šaltinių: iš organizacijos, partnerio, donorų, iš valdžios institucijų. Tos lėšos yra naudojamos projekto veikloms finansuoti projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Indėlis natūra, pvz. organizacijos patalpų ar biuro įrangos naudojimas, darbuotojų darbo laikas, nėra dalinis finansavimas.

Gavus pranešimą apie teikiamą paramą projektui, po sutarties pasirašymo, išmokama  85% paramos, likusi suma – po patvirtintos ataskaitos.

Paraiškų teikimas

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus. Projektų paraiškos anglų k. internetu http://www.ncmgrants.org/ teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d.

Svarbu! Būtina atidžiai perskaityti paramos gavimo gaires (grant guidelines), instrukcijas (instructions) bei  pagalbą (help), ypač tiems, kurie teikia paraiškas pirmą kartą.

Kartu su paraiška prašome prisegti nuskenuotus dokumentus:

  • Detali projekto sąmata;
  • Projekto veiklų grafikas;
  • Sutikimas (-ai) iš partnerio (-ų) dalyvauti projekte, aprašant jų vaidmenį, indėlį.

Apie projektų svarstymo rezultatus pranešama  iki 2019 gegužės 1 d. Parama projektui turi būti panaudota per 12 mėnesių nuo pranešimo apie gaunamą paramą.

Atsiskaitymas

Veiklos bei finansinė ataskaitos anglų kalba per 30 dienų nuo projekto pabaigos pateikiamos internetu http://www.ncmgrants.org/ pagal numatytą formą kartu su nuskanuotų finansinių dokumentų kopijomis.