Vaikų ir jaunimo programa Norden 0-30

2019/01/01

Paraiškų teikimo terminai:

2024 01 09 – 2024 02 09, 15:59
2024 03 26 – 2024 04 26, 15:59
2024 09 09 – 2024 10 09, 15:59

Pagrindiniai rėmimo programos tikslai yra stiprinti vaikų ir jaunimo organizacinius gebėjimus, didinti jų įtaką ir dalyvavimą politiniuose procesuose, taip pat puoselėti Šiaurės regiono tapatybės jausmą.

Tikslinę grupę sudaro Šiaurės regiono vaikai ir jaunimas iki 30 metų amžiaus.

Kokia veikla finansuojama?

Finansuojama vaikus ir jaunimą įtraukianti veikla, padedanti jiems daryti įtaką planuojant, vykdant ir vertinant projektą.

Finansavimas apima:

 • Veiklą, skatinančią Šiaurės šalių vaikus ir jaunimą dirbti kartu;
 • Ribotą laiką trunkančią veiklą, pvz., seminarus, kursus, konferencijas, stovyklas, viešinamą medžiagą ir kultūrinius renginius;
 • Veiklą, į kurios darbotvarkę įtraukti Šiaurės šalių kultūriniai, politiniai ir socialiniai klausimai;
 • Veiklą, padedančią kurti ir išlaikyti bendradarbiavimo tinklus ir bendradarbiavimo būdus, kurie skatina kitus tikslus.

Finansavimas nėra skiriamas tarptautiniams projektams, išskyrus tuos, kurie apima bendradarbiavimą su Baltijos šalimis ar Šiaurės Vakarų Rusija. Tačiau gali būti finansuojami projektai, kurie apima Šiaurės šalių vykdomą tarptautinių renginių koordinavimą.

Projektai, kuriuose vaikai dalyvauja tik kaip publika, nėra tinkami finansuoti. Projektai, kurie prasidėjo iki paraiškų pateikimo termino, taip pat nefinansuojami.

Kas gali teikti paraiškas?

Finansavimas teikiamas organizacijoms, bendradarbiavimo tinklams ir kitiems juridiniams asmenims, dirbantiems su vaikais ir jaunimu nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu.

Pareiškėjai turi gyventi Šiaurės regione bei turėti reikiamus administracinius gebėjimus valdyti projekto finansavimą.

Paraiškos priimamos iš:

 • Vaikų ir jaunimo organizacijų;
 • Jaunimo klubų ir centrų;
 • Susigiminiavusių miestų, tarybų arba pan.;
 • Mokinių ir studentų organizacijų ir draugijų;
 • Mokinių grupių.

Dėmesio! Sporto klubai, profesinės sąjungos ir privatūs asmenys nėra remiami.

Finansavimo dydis

Paraiškos priimamos sumoms nuo 7 500 eurų iki 25 000 eurų, tačiau bendras finansavimas, prašomas iš Šiaurės regiono finansavimo šaltinių (Šiaurės kultūros fondo, NordPlus ir kt.), neturi viršyti 85 proc. visų projekto išlaidų. Likę 15 proc. turi būti padengti projektų pareiškėjų, bet į šią sumą taip pat gali įeiti finansavimas natūra, savanoriškas darbas ir pan.

Vertinimo kriterijai

1. Šiaurės šalių dimensija

Finansavimas skiriamas veiklai:

 • kurioje dalyvauja lygūs partneriai iš ne mažiau kaip trijų Šiaurės šalių,
  arba
 • dalyvauja lygūs partneriai iš dviejų Šiaurės šalių, jei viena iš dalyvaujančių šalių yra iš Alandų salų, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos ar Šiaurės Calotte (kuri šiame kontekste reiškia Norvegijos Nordlando, Trumso ir Finmarko apskritis, Švedijos Norboteną ir Suomijos Lapiją).
 • Papidlomai bus svarstomos ir paraiškos, kurios įtraukia darbą su Baltijos šalimis.

Šiaurės šalių dimensija yra vertinama pagal šiuos kriterijus:

 • Padeda ugdyti Šiaurės šalių identiteto jausmą;
 • Skiriamas dėmesys aktyviam jaunų žmonių dalyvavimui pilietiniame gyvenime Šiaurės regione;
 • Pagerina supratimą ir žinias apie Šiaurės šalių kultūros paveldą ir istoriją;
 • Palengvina dialogą ir skatina atvirumą ir integraciją;
 • Pagerina kalbos supratimą ir žinias apie Šiaurės kalbų įvairovę;
 • Skatina vaikų ir jaunuolių iš įvairių Šiaurės šalių giminingumą.

2. Vaikų ir jaunimo dalyvavimas

Vertinimo kriterijai yra šie:

 • Ar veikla palengvina aktyvų ir kūrybingą vaikų ir jaunimo dalyvavimą;
 • Ar daugiausia vaikai ir jaunimas kuria, plėtoja ir vykdo projektą nuo pradinės koncepcijos iki pat galutinio įvertinimo;
 • Ar veikla skatina demokratinį dalyvavimą ir padeda jauniems žmonėms daryti įtaką, būti išklausytiems;
 • Ar veikla pasiekia daug vaikų ir jaunimo – Norden 0-30 teikia pirmenybę projektams, pritraukiantiems platesnę auditoriją, ne tik tuos, kurie tiesiogiai susiję su projektais.

3. Geografinių, kultūrinių, socialinių ir politinių mažumų įtraukimas

Tai reiškia veiklą, kuri:

 • Pasiekia marginalizuotą jaunimą ar mažumas;
 • Tenkina kalbinių ir kultūrinių mažumų poreikius Šiaurės regione;
 • Apima didelį geografinį plotą.

4. Lyčių lygybė bei darnus vystymasis

Projektas turi turėti aiškų tikslą skatinti lyčių lygybę ir/ar prisidėti prie darnaus vystymosi, ypač siekiant Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo Šiaurės šalyse.

5. JT Darbotvarkė 2030

Bendradarbiaudama su Generation 2030, 2018-2020 m. laikotarpiu NORDDBUK rems projektus, kurie – be pagrindinių reikalavimų Norden 0-30 programai – taip pat skirs papildomą dėmesį JT Darnaus vystymosi darbotvarkei 2030. Projektai gali būti apie Darbotvarkę 2030 apskritai arba apie 12-ajį jos tikslą, kuriuo siekiama užtikrinti darnų vartojimą ir gamybą. Abiem atvejais projekto tiklslinė grupė privalo būti vaikai ir jaunimas.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programą, DUK ir  paraiškos formą rasite programą administruojančios institucijos, Šiaurės šalių kultūros centro, tinklapyje.