Šiaurės šalių kultūros ir meno programa

2019/01/02

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos projektų finansavimui priimamos du kartus per metus:

 1. 2024 m. vasario 5 d. – kovo 5 d.,  15:59 val.
 2. 2024 m. rugpjūčio 12 d. – rugsėjo 12 d., 15:59 val.

Kokia veikla finansuojama?

Programa teikia finansavimą projektams visose meno ir kultūros srityse, visuose projekto etapuose. Galite kreiptis dėl projektų, kurie investuoja į kultūros ir meno kūrinius ir kūrybinę veiklą, finansavimo ir projektų, kurie išplečia meno ir kultūros sričių žinias, organizavimo ir įgyvendinimo paramos.

Pavyzdžiui, projektai gali apimti:

 • Kūrinių, projektų ir iniciatyvų, apimančių kūrybinį procesą, produkciją;
 • Kūrinių, projektų ir iniciatyvų komunikaciją skirtinguose kontekstuose;
 • Produkciją, kuri sukuria menininkų ir (ar) kultūros operatorių bendravimo su visuomene susitikimų vietą;
 • Veiklą, kai palyginamos ir perduodamos žinios ar patirtis;
 • Naujų darbo metodų meno ir kultūros srityje kūrimą;
 • Kritinio diskurso erdvės kūrimą per diskusijas ir debatus.

Galite kreiptis dėl labai skirtingų tipų projektų, susijusių su kūrybiniu procesu ir (arba) įgūdžių ir žinių plėtra. Tai gali būti, pvz., meninė produkcija, seminarai ar praktiniai pasitarimai, ar kita panaši veikla. Galite kreiptis dėl paramos visuose proceso etapuose: parengiamojo darbo, gamybos, pateikimo ir platinimo. Parama gali būti naudojama visoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su projektu.

Programa neteikia paramos:

 • Esamų kūrinių ar meninės produkcijos turams;
 • Institucijų ar kitos veiklos einamosioms išlaidoms;
 • Daugiamečio projekto pagrindiniam finansavimui, pvz., kasmetinio festivalio einamosioms išlaidoms;
 • Projektams, kurie buvo pradėti prieš priimant sprendimą dėl paramos ir pranešimą pareiškėjui;
 • Veiklai, kuri jau yra baigta;
 • Kūrinių produkcijai, kurioje, be pačių menininkų, aktyviai nedalyvauja kiti partneriai, pvz., solinių pasirodymų ar albumo įrašų;
 • Kino ir TV produkcijai, kompiuterinių žaidimų produkcijai, knygų leidybai ir kt;
 • Projektams, kurie sudaro dalį švietimo ar mokymo kursų;
 • Komercinei veiklai, kuria siekiama sukurti finansinį pelną;
 • Projektams ne meno ir kultūros srityje, pavyzdžiui, sporto renginiams.

Projektų apskaita

Galite kreiptis dėl paramos visuose etapuose, nuo parengiamųjų darbų iki visos apimties projekto įgyvendinimo. Prašoma suma turėtų būti proporcinga projekto mastui. Kuo didesnė yra prašoma suma, tuo didesnė turi būti paties pareiškėjo finansavimo dalis ir parama iš kitų finansavimo institucijų. Bendras finansavimas yra laikomas esmine projekto gyvybingumo dalimi.

Paramos dydis

Projektams gali būti skiriama:

 • iki 7 000 EUR su visu finansavimu,
 • iki 40 000 EUR su ne mažesniu kaip 30 proc. bendru finansavimu,
 • iki 100 000 EUR su ne mažesniu kaip 50 proc. bendru finansavimu.

Finansavimas natūra gali būti įskaitomas kaip bendras finansavimas. Finansavimą natūra sudaro prekės ar paslaugos, vietoje mokėjimo grynaisiais pinigais. Pavyzdžiui, savanoriškas darbas. Darbo valandų skaičiavimai turi būti nurodyti paraiškos biudžete. Suma turi būti tokia, kad ją būtų galima laikyti pagrįsta projekto įgyvendinimui.

Kitų Šiaurės šalių organizacijų parama

Jūs taip pat galite kreiptis kitų Šiaurės šalių įstaigų ir organizacijų paramos tam pačiam projektui, pavyzdžiui, Šiaurės šalių kultūros fondo, bet bendra iš Šiaurės šalių paramos institucijų prašoma suma negali viršyti 85 proc. biudžeto.

Kas gali teikti paraiškas?

Gali kreiptis visi, dalyvaujantys meninėje ir kultūrinėje veikloje, su sąlyga, kad projekto turinys atitinka programos kriterijus. Pareiškėjai gali būti:

 • Privatūs asmenys;
 • Grupės;
 • Organizacijos, asociacijos, įstaigos ir įmonės.

Pareiškėjai neturi būti Šiaurės šalių gyventojai, ar aktyviai veikti Šiaurės šalyse, ar būti Šiaurės šalių piliečiai, su sąlyga, kad projekto Šiaurės šalių dimensija yra tenkinama kitais aspektais.

Vertinimo kriterijai

Projekto bendradarbiavimo dimensija

Projektai vertinami pagal tai, kiek jie skatina keitimąsi patirtimi ir žiniomis tarp projekto dalyvių ir (arba) organizatorių ir ar jie prisideda prie mainų ir naujų kontaktų tarp regiono operatorių.

Projekto kokybė

Projektai vertinami pagal tai, kaip gerai jie prisideda prie tolesnės kultūros ir meno plėtros ir kokybės gerinimo. Taip pat bus atsižvelgta, ar projektas yra novatoriškas ir ambicingas žinių plėtros prasme. Vertinant taip pat bus atsižvelgiama į pareiškėjo galimybes priimtinai ir patenkinamai užbaigti projektą. Be to, bus vertinamas projekto rezultatų tikėtinas ilgaamžiškumas po projekto užbaigimo.

Projekto Šiaurės šalių dimensija

Projektai vertinami pagal tai, kiek jie skatina bendradarbiavimą tarp Šiaurės šalių ir (arba) tarp Šiaurės šalių ir kitų pasaulio šalių. Be to, projektai vertinami pagal tai, kaip gerai jie padidina Šiaurės dimensiją kultūriniame Šiaurės šalių gyvenime ir visame pasaulyje, kaip gerai jie prisideda prie geresnio supratimo apie panašumus ir skirtumus tarp Šiaurės šalių, ir padidina Šiaurės šalių menininkų ir jų kūrinių žinomumą ir informuotumą apie juos. Jei projektai skatina kalbų supratimą tarp Šiaurės šalių, tai vertinama kaip privalumas.

Kiekviename projekte turi būti dalyvių ne mažiau kaip iš trijų šalių, iš kurių bent dvi turi būti Šiaurės šalys (Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija, ir (arba) Farerų salos, Grenlandija ir Alandų salos). Jos gali būti projekto organizatoriais, projekto dalyviais arba, pvz., prisidėti prie Šiaurės temos. Tai minimalus kvalifikacinis reikalavimas, suteikiantis teisę teikti paraišką. Vertinant projektą, Šiaurės dimensiją nulems dalyvių gyvenamoji šalis, o ne jų pilietybė.

Tais atvejais, kai Šiaurės šalių dalyvavimas ir (ar) temos bus įtraukti į tarptautinius projektus, Šiaurės dalyvavimas turėtų turėti didelį poveikį projekto turiniui, ir turėtų būti aiškiai paaiškintas paraiškoje.

Projekto tvarumas

Šiame kontekste, į tvarumą yra žiūrima iš socialinės, ekonominės, kultūrinės ir ekologinės perspektyvos. Pavyzdžiui, projektai vertinami pagal jų poveikį ir svarbą įvairaus tvaraus meninio ir kultūrinio gyvenimo plėtrai Šiaurės šalyse. Projektai taip pat yra vertinami atsižvelgiant į jų indėlį, kuriant sanglaudą, ir visa apimančio daugialypio meno ir kultūros gyvenimo skatinimą Šiaurės šalyse.

Šiaurės šalių kultūrinio bendradarbiavimo strateginės gairės

Kultūros ir meno programos paraiškų vertinimui turi įtakos šie du dokumentai:

Šiaurės ministrų taryboos darnaus vystymosi, lyčių lygybės, vaiko teisių ir jaunimo perspektyvos integravimo nuostatos.

2021–2024 m. Kultūros politikos bendradarbiavimo programa: Menas ir kultūra – varomoji darnaus vystymosi jėga Šiaurės regione.

Strateginiai bendradarbiavimo programos prioritetai yra šie:

• Žaliasis Šiaurės regionas: Žalias kultūrinis gyvenimas užtikrina geras gyvenimo galimybes dabarties ir ateities kartoms.
• Konkurencingas Šiaurės regionas: Gyvas meno ir kultūrinis gyvenimas mūsų regione ir už jo ribų prisideda prie žaliojo augimo.
• Socialiai tvarus Šiaurės regionas: Įtraukiantis Šiaurės šalių kultūrinis gyvenimas skatina demokratiją, įvairovę ir kelia gyvenimo kokybę.

Daugiau informacijos:

Daugiau nformacijos apie programą, DUK bei paraiškos formą rasite apsilankę  Šiaurės šalių kultūros centro (Nordic Culture Point) svetainėje.