Kultūrinio mobilumo programa: mobilumo finansavimas

2019/01/01

Norite rasti kitų bendraminčių naujam bendradarbiavimui?

Prisijunkite prie tinklo Šiaurės šalių ir Baltijos šalių kultūros darbuotojams, kurie nori rasti kitų bendraminčių naujam bendradarbiavimui. Tinkle nariai gali skelbti ar dalintis informacija apie finansavimo galimybes, kvietimus ir panašius dalykus, skirtus Šiaurės ir Baltijos šalių menininkams ir kultūros sektoriaus profesionalams.

Programos tikslai

Skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių profesionalių menininkų mobilumą meno ir kultūros srityse, tokiu būdu sukuriant pagrindą naujoviškam ir dinamiškam meniniam bei kultūriniam gyvenimui Baltijos jūros regione.

Kokia veikla finansuojama?

 • 1-10 d. vizitas į kitą Šiaurės arba Baltijos šalį;
 • Individualių pareiškėjų ir mažų grupių (iki 6 asmenų) dienpinigiai pagal nustatytus finansinius limitus;
 • Individualių pareiškėjų ir mažų grupių (iki 6 asmenų) kelionės išlaidos pagal nustatytus finansinius limitus.

Mobilumo finansavimas suteikia menininkams ir kultūros srities darbuotojams galimybę keliauti ir užmegzti naujus ryšius regione, keistis įgūdžiais ir ištekliais, pristatyti meninius ir kultūrinius kūrinius, skatinti domėjimąsi Šiaurės ir Baltijos šalių menu ir dalintis meno ir kultūros įkvėpimo šaltiniais.

Tai apima bendrą veiklą su kolegomis iš kitų šalių, svečių spektaklius, parodas, lankymąsi konferencijose, susitikimuose ir seminaruose arba tyrimus.

Mobilumo finansavimas teikiamas kelionėms tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių ir teritorijų: Danijos, Estijos, Suomijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Alandų salų.

Kas gali teikti paraiškas?

Profesionalūs menininkai ir kiti asmenys, aktyviai dalyvaujantys meno ir kultūros veikloje (pvz., kuratoriai, prodiuseriai, literatūros vertėjai, kultūros redaktoriai ir mokslininkai) visuose kultūros ir meno žanruose:

 • Asmenys;
 • Ne didesnės kaip šešių asmenų grupės.

Pareiškėjai turi būti Šiaurės regiono (Danijos, Suomijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos ir Alandų salų) ar Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) gyventojai, bet neprivalo būti Šiaurės ar Baltijos šalių piliečiai.

Profesionalas yra apibrėžiamas kaip asmuo, turintis dokumentus, patvirtinančius jo darbo meno ir kultūros srityje patirtį, ir (arba) įgijęs meno ar kultūros srities kvalifikaciją.

Organizacijos ir įmonės neturi teisės kreiptis mobilumo finansavimo.

Mobilumo finansavimas studentams paprastai nėra teikiamas.

Profesionalūs menininkai ir kiti kultūros srities darbuotojai, pradėję naujas studijas, kai kuriais atvejais gali gauti paramą, jei jų kelionės tikslas yra susijęs su asmens atliekamu darbu, o ne su jo studijomis.

Parama neteikiama valstybės tarnautojams arba valstybinių įstaigų darbuotojams (vyriausybinių agentūrų, savivaldybės institucijų, regioninių institucijų ar panašių įstaigų pareigūnams).

Asmenys ir grupės

Paraišką turi pateikti tas asmuo, kuris keliaus. Negalima kreiptis paramos kito asmens vardu, išskyrus grupines paraiškas, kur vienas iš komandos keliaujančių narių turi būti nurodomas kaip atsakingas grupės kontaktinis asmuo.

Visi grupinės paraiškos nariai turi atitikti profesinės veiklos reikalavimus meno ir kultūros srityje ir turi gyventi Šiaurės regione ar Baltijos šalyse. Jei kuris nors grupės narys neatitiks reikalavimų, bus atmesta visa paraiška.

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kad asmenys, kurie teikia paraišką kaip grupė, sudaro vieningą meninę (ar kitokią) grupę. Tai reiškia, jog yra būtina sąlyga, kad kiekvienas grupės narys dalyvautų siekdamas tikslo, kuriam skirta kelionė.

Pavyzdžiui, kvartetas ar šokių grupė, kuri keliauja, kad surengtų svečių pasirodymą, laikomi meniškai vieninga grupe. Jeigu keletas asmenų, pavyzdžiui, prodiuserių, kuratorių ar menininkų, nori kreiptis dėl finansavimo, pavyzdžiui, dalyvauti festivalyje, jie turėtų teikti paraiškas ne kaip grupė, bet kaip atskiri asmenys. Visi grupės paraiškoje išvardinti asmenys turi keliauti kartu iš tos pačios vietos ir į tą pačią paskirties vietą.

Jei vieningos grupės nariai keliauja į tą pačią paskirties vietą iš įvairių šalių, kiekvienas iš narių gali teikti individualią paraišką. Šios paraiškos bus vertinamos kartu.

Laikotarpis ir paramos suma

Mobilumo finansavimas apima kelionės ir iki 10 dienų pragyvenimo išlaidas. Suma apskaičiuojama pagal fiksuotas dienpinigių normas, fiksuotas vidutines kelionės išlaidas, viešnagės trukmę ir paskirties vietą. Paraiškos turi būti teikiamos kelionei ir pragyvenimui, o ne vienam ar kitam. Pareiškėjas negali kreiptis dėl papildomo finansavimo, pavyzdžiui, padengti gamybos sąnaudas.

Internetinė paraiškos forma automatiškai apskaičiuoja prašomą sumą pagal nurodytą paskirties vietą ir kelionės datas.

Parama apima vieną kelionę su grįžimu, todėl ji neskiriama turams, kurie, pavyzdžiui, apima kelias šalis. Galite pateikti tik vieną paraišką vieno paraiškų teikimo metu. Parama nėra skiriama kelionei, kuri prasidėjo ir (arba) buvo baigta prieš priimant sprendimą dėl paraiškos. Tai reiškia, kad pirmosios galimos kelionės datos bus praėjus dviem mėnesiams po galutinio paraiškų pateikimo termino.

Žiūrėkite lenteles su dienpinigiais ir kelionės išlaidomis.

Vertinimo kriterijai

Vertinant paraiškas, svarbiais laikomi šie dalykai:

 • Projekto, kuriam rengiama kelionė, kokybė ir pareiškėjas (-ai), kuris (kurie) ją rengia;
 • Vizitai, skatinantys naujų grupių ir iniciatyvų formavimąsi;
 • Kelionės, skirtos įgyti žinių ir plėtoti naujas meno ir meninės raiškos formas;
 • Projektai ir tyrimai, svarbūs Šiaurės ir Baltijos šalių regionui.

Šiaurės ir Baltijos šalių dimensija

Šiame kontekste, Šiaurės ir Baltijos šalių dimensija reiškia, kad kelionė:

 • Kuria ir stiprina ryšius, bendravimą ir veiklą tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių;
 • Stiprina Šiaurės ir Baltijos šalių giminystės jausmą Šiaurės ir Baltijos šalių kultūriniame gyvenime;
 • Gerina supratimą apie Šiaurės ir Baltijos šalių panašumą ir skirtumus;
 • Didina Šiaurės ir Baltijos šalių menininkų ir jų darbų žinomumą.

Nepriimamos paraiškos kelionėms toje pačioje šalyje ir (ar) teritorijoje, arba kelionėms į (iš) šalis, kurios nepriklauso Šiaurės ir Baltijos šalims. Mobilumo finansavimo rėmuose neteikiama pirmenybė paramai reziduojantiems menininkams. Taip yra todėl, kad Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė mobilumo programa turi specialų modulį, pagal kurį parama teikiama meno rezidencijoms, tokiu būdu regione skatinant menininkų rezidavimo programas.

Informacija ir kontaktai

Daugiau informacijos apie tikslius reikalavimus rasite programą administruojančio Šiaurės šalių kultūros centro tinklapyje.